Obrazek Spitalku

Denní stacionář Špitálek

icona domu

Školní 305, 539 73 Skuteč

icona hodin

Provozní doba: Po - Pá: 7:30 - 15:30

icona vedouci

vedoucí stacionáře: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.

icona telefonu

telefon: 737 692 751

icona emailu

vedouci@spitalek.cz

Zřizovatel

S handicapem bez bariér, z.s.
Rubešova 531
539 73 Skuteč
 
IČO: 27035131
číslo účtu: 123-6773430237/0100
statutární zástupce: Ing. Tomáš Vařejčko
 

Zaměstnanci

vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
sociální pracovník: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
pracovník v přímé péči: Marie Boušková
uklízečka: Romana Čtvrtečková

Sponzoři

O nás

Poslání

Posláním Denního stacionáře Špitálek je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Jedná se o sociální službu poskytovanou lidem, kteří v důsledku svého omezení nemohou zůstat v průběhu dne sami doma bez podpory blízkých osob. Zároveň chtějí být ve společnosti jiných lidí, smysluplně trávit svůj čas a aktivně se zapojovat do rozhodování a plánování svého programu.

 

Základní poskytované činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Také poskytujeme pomoc a podporu při podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně

Nabízíme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při použití WC. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytovaní služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. V DS poskytujeme uživatelům sociální služby jen oběd. Obědy jsou odebírány ze školní jídelny. V rámci hlavního jídla je zajišťován i pitný režim. Uživatelé služby si nosí svačinku připravenou z domu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Nabízíme pracovně výchovné činnosti, nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o jeho celoživotní rozvoj. Vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou. Podílíme se na zprostředkovávání dalších aktivit i mimo zařízení a tím společně s rodinou uživatelů přispíváme k eliminaci sociálního vyloučení.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu vedoucí k rozvoji či udržení osobních čí sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady, a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

 

Naším cílem je uživatel, který:

 • má naplněny potřeby v oblasti stravy a péče o svou osobu
 • dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím
 • si dokáže vyřídit osobní záležitosti s minimální podporou další osoby
 • má navázané sociální vazby
 • smysluplně tráví čas a tím zkvalitní svůj život
 • je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji nebo udržování dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb

 

Cílová skupina

Lidé se středně těžkým a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 40 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Společenství klientů je z hlediska typů postižení velice pestré.

Služba není určena osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy, apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.

 

Principy poskytované služby:

 • zájemce o službu podrobně seznámíme se zařízením a poskytovanými službami
 • pracovní tým při své práci respektuje důstojnost, osobní svobodu a práva uživatele
 • uživatelé či opatrovníci si sami rozhodují o tom, které služby si zvolí tak, aby jim vyhovovaly co nejlépe, v průběhu poskytované služby mají stále právo svobodné volby
 • k uživatelům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich mentální a tělesné schopnosti a aktuální celkový stav
 • uživatelé a opatrovníci mají možnost vyjadřovat svá přání, požadavky či stížnosti anonymně prostřednictvím schránky důvěry či osobně, zajistíme projednání každého podnětu
 • uživatelé mají možnost volby klíčového pracovníka (s ohledem na možnosti zařízení), který na základě jejich potřeb a přání zpracuje individuální plán služby
 • podporujeme aktivní spolupráci s rodinou a opatrovníky, kteří jsou denně informování o všech aktivitách, aktuálním stavu a případných potřebách jednotlivých uživatelů
 • motivujeme uživatele k rozvoji samostatnosti a podporujeme sociální začleňování v rámci jejich přirozené společenské sítě.

 

Kapacita

Okamžitá kapacita je 5 klientů současně v jeden okamžik.

 

Forma poskytování sociální služby

Služba denního stacionáře je poskytována ambulantní formou.

 

Čas poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Místo

Školní 305, 539 73 Skuteč

Budova je bezbariérově přístupná s vyhrazeným parkovacím stáním. Vstup do denního stacionáře a vnitřní prostory určené pro klienty jsou bezbariérové. Pro klienty slouží šatna, umývárna, WC, bezbariérové WC pro ženy, bezbariérové WC pro muže, hlavní společenská místnost a keramická dílna.

 

Další informace

Do stacionáře jsou zájemci přijímáni na základě podání žádosti. Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Uživatelé služby mají právo kdykoliv ukončit nasmlouvanou službu písemnou výpovědí sjednané smlouvy.

V případě, že se Vám naše zařízení líbí a máte zájem o poskytování služeb sociální péče v denním stacionáři, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Bc. Markétou Vtípilovou, DiS. na tel. čísle 737 692 751, případně e-mailem: vedouci@spitalek.cz