Obrazek Spitalku

Denní stacionář Špitálek

icona domu

Školní 305, 539 73 Skuteč

icona hodin

Provozní doba: Po - Pá: 7:30 - 15:30

icona vedouci

vedoucí stacionáře: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.

icona telefonu

telefon: 737 692 751

icona emailu

vedouci@spitalek.cz

Zřizovatel

S handicapem bez bariér, z.s.
Rubešova 531
539 73 Skuteč
 
Datová schránka: j9jebx5
IČO: 27035131
číslo účtu: 7106773003/5500
statutární zástupce: Ing. Tomáš Vařejčko
 

Zaměstnanci

vedoucí zařízení: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
sociální pracovník: Bc. Markéta Vtípilová, DiS.
pracovník v přímé péči: Marie Boušková
uklízečka: Romana Čtvrtečková

Sponzoři

O nás

Poslání

Posláním Denního stacionáře Špitálek je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Denní stacionář Špitálek pomáhá lidem, kteří v důsledku svého omezení nemohou zůstat v průběhu dne sami doma bez podpory blízkých osob. Zároveň chtějí být ve společnosti jiných lidí, smysluplně trávit svůj čas a aktivně se zapojovat do rozhodování a plánování svého programu.

 

Základní poskytované činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Také poskytujeme pomoc a podporu při podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně

Nabízíme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při použití WC. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytovaní služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. V DS poskytujeme uživatelům sociální služby jen oběd. Obědy jsou odebírány ze školní jídelny. V rámci hlavního jídla je zajišťován i pitný režim. Uživatelé služby si nosí svačinku připravenou z domu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Nabízíme pracovně výchovné činnosti, nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o jeho celoživotní rozvoj. Vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou. Podílíme se na zprostředkovávání dalších aktivit i mimo zařízení a tím společně s rodinou uživatelů přispíváme k eliminaci sociálního vyloučení.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu vedoucí k rozvoji či udržení osobních čí sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady, a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

 

Naším cílem je uživatel, který:

 • má naplněny potřeby v oblasti stravy a péče o svou osobu
 • dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím
 • si dokáže vyřídit osobní záležitosti s minimální podporou další osoby
 • má navázané sociální vazby
 • smysluplně tráví čas a tím zkvalitní svůj život
 • je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji nebo udržování dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb

 

Cílová skupina

Lidé se středně těžkým a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s poruchou autistického spektra ve věku od 18 do 40 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Společenství klientů je z hlediska typů postižení velice pestré.

Služba není určena osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy, apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.

 

Principy poskytované služby:

 • zájemce o službu podrobně seznámíme se zařízením a poskytovanými službami
 • pracovní tým při své práci respektuje důstojnost, osobní svobodu a práva uživatele
 • uživatelé či opatrovníci si sami rozhodují o tom, které služby si zvolí tak, aby jim vyhovovaly co nejlépe, v průběhu poskytované služby mají stále právo svobodné volby
 • k uživatelům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich mentální a tělesné schopnosti a aktuální celkový stav
 • uživatelé a opatrovníci mají možnost vyjadřovat svá přání, požadavky či stížnosti anonymně prostřednictvím schránky důvěry či osobně, zajistíme projednání každého podnětu
 • uživatelé mají možnost volby klíčového pracovníka (s ohledem na možnosti zařízení), který na základě jejich potřeb a přání zpracuje individuální plán služby
 • podporujeme aktivní spolupráci s rodinou a opatrovníky, kteří jsou denně informování o všech aktivitách, aktuálním stavu a případných potřebách jednotlivých uživatelů
 • motivujeme uživatele k rozvoji samostatnosti a podporujeme sociální začleňování v rámci jejich přirozené společenské sítě.

 

Kapacita

Okamžitá kapacita je 7 klientů současně v jeden okamžik.

 

Forma a čas poskytování sociální služby

Služba denního stacionáře je poskytována ambulantní formou.

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. - 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).

 

Výše úhrady za poskytování sociální služby

Výše úhrad jsou stanoveny ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hodina individuálně poskytované podpory je zpoplatněna částkou 90,- Kč, hodina skupinové podpory částkou 60,- Kč. V obou částkách je započítáván skutečně spotřebovaný čas.

Oběd je zpoplatněn částkou dle aktuálního ceníku školní jídelny pro veřejnost.

Faktura za čerpanou službu je předávána uživateli na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém službu skutečně odebral.

 

Místo

Školní 305, 539 73 Skuteč

Budova je bezbariérově přístupná s vyhrazeným parkovacím stáním. Vstup do denního stacionáře a vnitřní prostory určené pro klienty jsou bezbariérové. Pro klienty slouží šatna, umývárna, WC, bezbariérové WC pro ženy, bezbariérové WC pro muže, hlavní společenská místnost a keramická dílna.

 

Další informace

Do stacionáře jsou zájemci přijímáni na základě podání žádosti. Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Uživatelé služby mají právo kdykoliv ukončit nasmlouvanou službu písemnou výpovědí sjednané smlouvy.

V případě, že se Vám naše zařízení líbí a máte zájem o poskytování služeb sociální péče v denním stacionáři, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Bc. Markétou Vtípilovou, DiS. na tel. čísle 737 692 751, případně e-mailem: vedouci@spitalek.cz